Zorgbeleid van de school

iclb-logo

Zorgverbreding

Freinetschool De Spiegel houdt rekening met de persoonlijkheidsverschillen van elk individu en biedt optimale groei- en leerkansen om het maximaal te laten ontplooien in zijn eigen persoonlijkheidsgroei en ontwikkeling. Deze verschillen komen tot uiting in de eigen leef- en thuissituatie waar sociale en emotionele aspecten bijdragen tot de eigenheid van elk individu. Het aansluiten en afstemmen op deze individuele mogelijkheden biedt kansen op integratie en het goed functioneren binnen de groep.

Hoe kan de school dit realiseren?
Zorgbreedte heeft te maken met de aandacht die de school aan kinderen wil geven, met de wijze waarop ze omgaat met verschillen tussen kinderen.
Vanuit onze freinetbenadering streven we ernaar om in onze school zorgbreed te werken voor een zo groot mogelijke groep kinderen. We willen aandacht hebben voor elk kind, met zijn eigen mogelijkheden en beperktheden. We zien ook ieder kind als nieuw, enig en uniek .
Elk teamlid, elke leerling en elke ouder is mee verantwoordelijk voor het algemeen welbevinden.
Ons zorgbeleid wil dynamisch zijn en inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Door nascholing, dialoog en inspraak / teamoverleg wordt het beleid bijgestuurd en wordt er gewerkt aan een groter draagvlak voor onze visie op zorg.
We hechten veel belang aan deze gedragen visie op zorg. De visie moet zodanig in de schoolcultuur verweven zitten en door de partners aanvaard worden zodat ze van de (zorg)leerkrachten zelf uitgaat, en dus niet is opgelegd. Wij zien zorg als een recht en een plicht voor iedereen. Sinds 2010 volgen we het HGW traject. (handelingsgericht werken) *opleiding door de PBD Gent
HGW gaat om een systematisch, planmatig en helder pedagogisch-didactisch handelen in een school, uiteraard na overleg met het schoolteam. Als aan de hand van vaste criteria blijkt dat de zorg op een bepaald leerzorgniveau niet volstaat, kan men kiezen voor een hoger niveau van zorg. Dit na overleg met de leerling, de ouders, het onderwijspersoneel, schoolinterne en schoolexterne ondersteuners.
In onze school dragen we zorg voor de totale leerling. We hebben aandacht voor het cognitieve, affectieve, psychomotorische, sociale en emotionele aspect van leerlingen. De werking van onze school is erop gericht dat elke leerling vooruitgang kan boeken en succes kan ervaren. Wij zijn er van overtuigd dat we geen invloed hebben op de “aanleg” dat een kind met zijn geboorte meekreeg. Wel hebben we invloed op de ontwikkeling, de bekwaamheid, de belangstelling, de motivatie en de wilskracht van de kinderen.

De rol van onze zorgcoördinator
Anita Joliet is elke voormiddag bereikbaar:
telefoon: 09/2438028
Of via mail: despiegel.zorg@gent.be

Het zorgbeleid op onze school bestaat uit twee zorglijnen.
Eerstelijnszorg
Het team staat in voor de eerstelijnszorg. De leerkrachten kennen hun leerlingen door en door. Hun talenten en hun behoeften, noden.
In de eerste plaats verlenen zij zorg door observaties en de signalen te detecteren . Zowel van het kind zelf als van/door het collectief.
Als eindverantwoordelijke voor hun leerlingen, proberen zij eerst zelf zoveel mogelijk de gepaste zorg voor elk kind te geven door het nemen van preventieve en remediërende maatregelen.
Hierbij wordt al onmiddellijk gewerkt volgens de principes van het Handelingsgericht werken (HGW).

Tweedelijnszorg én de zorgcoördinator
Als de leerkracht het zorgprobleem niet alleen aankan, moet zij/hij voor ondersteuning kunnen terugvallen op het zorgteam. (Dat doorgaat op maandagvoormiddag.)
Het zorgteam gaat door met ouders, klastitularis, zorgcoördinator, eventueel directie en therapeuten en op vraag het CLB (mits toestemming van de ouders).
De rol van het zorgteam werkt als een hefboom, ondersteunend op niveau van de leerlingen en de leerkracht.

  • Het specifieke probleem (noden en/of behoeften) wordt niet enkel besproken, maar er wordt ook naar oorzaken/oplossingen gezocht.
  • Er wordt vooral vanuit het uitgangspunt ‘wat gaat wel goed?’ gewerkt.
  • Samen met alle partijen wordt een handelingsplan opgesteld, waarbij de draagkracht van alle partijen niet overschreden wordt. De leerkracht blijft in dit verhaal uiteraard de spilfiguur en eindverantwoordelijke.
  • Anita brengt inzichten bij: er zijn kinderen met ‘problemen’ en ‘stoornissen’ en de oorzaken daarvan bevinden zich zowel op school als thuis, maar soms ook in het kind zelf. De leerkracht wordt geconfronteerd met de feiten. De zorgcoördinator kan hem helpen om inzicht te krijgen in de situatie.
  • Anita ondersteunt door doelgerichte observatie. De zoco kan de occasionele observaties van de leerkracht samenbrengen met doelgerichte observaties. Zij brengt die samen met vaststellingen van de ouders, het CLB in het (digitaal) leerlingendossier
  • Anita zoekt samen naar oplossingen.
  • Anita volgt handelingsplannen op: ook voor leerlingen voor wie een handelingsplan is opgesteld, blijft de leraar de centrale figuur. Maar de zorgcoördinator bewaakt het totale proces van ondersteuning en houdt contact met alle partners die bij de zorg betrokken zijn. Zij gaat samen met de leerkracht na of het handelingsplan zijn doel bereikt of er bijgestuurd moet worden.
  • Anita informeert: de zorgcoördinator deelt haar ervaringen met het volledige team en draagt zo bij tot de professionalisering van de leraren.
  • Anita helpt de leerling: de zorgcoördinator kan worden ingezet om problemen op te lossen die de competentie van de leerkracht overschrijden, maar waar de hulp van externe zorgverstrekkers niet meteen mogelijk is. Zij kan dan de taak opnemen van vertrouwenspersoon.
  • Anita volgt het leesonderwijs van de jonge lezertjes.

Open ‘Zorgbeleid van de school‘ als pdf

Advertenties