Ouderwerking

Odiel op facebook

ODIEL
Odiel staat voor Ouderraad De Spiegel
De ouderraad bestaat uit ouders en teamleden. De raad komt ongeveer zes keer per schooljaar samen en bespreekt de uitgangspunten van de school, verdiept zich inhoudelijk over freinet en de praktische werking.
De ouderraad is een vrij en open forum : iedereen is welkom!
Ideaal is dat er zich elk schooljaar minstens één nieuwe ouder uit elke leefgroep meldt. Zo geraken steeds meer enthousiaste mensen bij de school betrokken. Elke ouder die iets wil zeggen of voorstellen heeft, is welkom op zo’n vergadering. De ouderraad steunt het team en is een klankbord voor de hele school. Het helpt projecten definiëren en uitwerken (ondersteunen van andere werkgroepen , organiseren van praatcafé of logistieke /inhoudelijke ondersteuning van de school). Het verdedigt mee de belangen van de school naar buiten uit. Het is niet de bedoeling dat ouders er individuele problemen bespreken, maar dergelijke problemen kunnen de aanzet zijn – om in de geest van Freinet – naar een globale oplossing te zoeken. Uit het oudercomité ontstonden reeds werkgroepen, zoals het feestcomité, de werkgroep Verkeer, de Groene Spiegel en De Stoffen Spiegel.

In de toekomst zal er vaker worden samengewerkt tussen de werkgroepen en Odiel.

FEESTCOMITE
Het feestcomité organiseert samen met het team een aantal activiteiten om de krapper wordende schoolkas te spijzen. Het comité ondersteunt en helpt actief mee. Net als Odiel komt het feestcomité een aantal keren per schooljaar samen. Elk jaar verschijnen  de feestactiviteiten in de kalender op onze website. De communicatie gebeurt via verschillende kanalen. Het zorgt ook voor de sociale cohesie tussen ouders onderling.

STOFFENSPIEGEL
Dit is een werkgroep bestaande uit ouders die vraaggestuurd ludieke projecten op touw zet. Zoals pennenzakjes naaien, klasgordijnen maken, enz.
Wij komen samen op school van 20u tot 22u op:

ATELIERS
Deze ouders steken graag een handje toe bij onze atelierwerking.

LEESOUDERS
In de derde leefgroepen wordt vaak beroep gedaan op leesouders .Interesse? Spreek de leerkracht aan.

KLUSOUDERS
Af en toe organiseren we klusdagen en klusweekends. Wie een handje wil toesteken, graag!

WERKGROEP VERKEER
Geëngageerde ouders die de onmiddellijke mobiliteitsprobemen in de buurt , rond de school bespreekbaar willen maken. Wordt opgenomen door/in Odiel.

SCHOOLRAAD
In 2004 keurde de Vlaamse regering het Participatiedecreet goed. Dat decreet legt een aantal structuren en regels vast om op een democratische manier aan de school vorm te geven.  Dankzij die officiële en formele erkenning krijgen de ouders een algemeen informatierecht en hebben ze ook het recht om op eigen verzoek of op vraag advies te verlenen. Bovendien hebben de leden stemrecht. Naast die rechten heeft de schoolraad de plicht om alle ouders te informeren over zijn activiteiten en standpunten.

Advertenties